มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212407001  นางสาวเกศริน ตะโกนา  Miss Kedsarin Takona  
26212407002  นางสาวจิรัฐติกาล กันสีนวล  Miss Jirattikan Kanseenol  
36212407003  นางสาวฉัตรสุดา เหมฤดี  Miss Chatsuda Hemrudee  
46212407004  นางสาวดารินทร์ หนูคง  Miss Darin Nukong  
56212407005  นางสาวธิดารัตน์ อู่ตุ้ม  Miss Tidarat Aootum  
66212407006  นางสาวนฤมล ไผ่เรือง  Miss Naruemon Phairueang  
76212407007  นางสาวพรนภัส นิ่มทอง  Miss Pornnaphat Nimthong  
86212407008  นางสาวภรัณยา เพ็ชรขำ  Miss Paranya Phetkham  
96212407009  นางสาวเมทิณี เหมือนเพชร  Miss Maytinee Mueanphet  
106212407010  นางสาวรมิดา แสงมณี  Miss Ramida Sangmanee  
116212407011  นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นแตง  Miss Rattanaporn Pantaeng  
126212407012  นางสาววริสรา สินเช้า  Miss Warisara Sinchao  
136212407013  นางสาววรุณทิพย์ แก้วถม  Miss Waruntip Kaewthom  
146212407014  นางสาวสุกัลยา จันทรศิริ  Miss Sukanya Junsiri  
156212407015  นางสาวสุดารัตน์ ฉบับแบบ  Miss Sudarat Chababbaeb  
166212407016  นางสาวสุทธิชา พงษ์พันธ์  Miss Sutthicha Phongphan  
176212407017  นางสาวสุภัชชา หนักเพ็ชร์  Miss Supatcha Nukpetch  
186212407018  นายกรรณรัตน์ กลิ่นขจร  Mr. Kannarat Klinkhajon  
196212407020  นายคีรีศักดิ์ บำรุงคีรี  Mr. Keereesuk Bamrungkeeree  
206212407021  นายชยากร ประเทืองสุข  Mr. Chayakorn Pratuangsuk  
216212407022  นายธนากร บุญมาก  Mr. Thanakorn Bunmak  
226212407023  นายนรากร นานยะ  Mr. Narakorn Nanya  
236212407024  นายนฤทธิ์ ภูมิคอนสาร  Mr. Narit Poomkhonsan  
246212407025  นายนัทธพงศ์ ดีบ้านใหม่  Mr. Natthaphong Deebanmai  
256212407026  นายประกาศิต อยู่เลิศลบ  Mr. Prakasit Yuloetlob  
266212407027  นายพีรดนย์ อินอิ่ม  Mr. Peeradon Inim  
276212407028  นายภาณุพงษ์ คล้ายฤทธิ์  Mr. Phanuphong Khairit  
286212407029  นายมนัสวี เทพสุวรรณ์  Mr. Manassawee Thepsuwan  
296212407030  นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์เล็ก  Mr. Rungnirun Janlek  
306212407031  นายวงศธร วงศ์เทพนิวัติ  Mr. Vongsathon Vongthapniwat  
316212407032  นายวิรุฬห์ บุญยืน  Mr. Wiroon Boonyune  
326212407033  นายศุภกฤต ฤทธิ์รอด  Mr. Suphakrit Ridrod  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212407034  นายเศรษฐพงศ์ ตาจันทร์  Mr. Setthaphong Tachan  
346212407035  นายสมบูรณ์ ประพันธมิตร  Mr. Somboon Prapantamit  
356212407036  นายสิทธิศักดิ์ ควรจำ  Mr. Sitthisak Khuarcham