มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212412002  นางสาวกาญจนา ยอดสละ  Miss Kanjana Yodsala  
26212412003  นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์  Miss Jittawan Danpattananuruk  
36212412004  นางสาวจิราภา ศรีทา  Miss Jirapa Sritha  
46212412005  นางสาวชัชฎาภรณ์ ดารากุล  Miss Chatchadaporn Darakul  
56212412006  นางสาวเชษฐ์ธิดา จรัสรัศมี  Miss Chettida Jarasrassamee  
66212412007  นางสาวฐิติชญา จันทกูล  Miss Thitichaya Jantakul  
76212412008  นางสาวณัชชา ศรีสิริพงศ์  Miss ์natcha Srisiriphong  
86212412009  นางสาวธนัชดา พานเงิน  Miss Tanutda Phangoen  
96212412011  นางสาวนัฐภา เนียมคล้าย  Miss Natthapha Neamklai  
106212412012  นางสาวนิธินันท์ กุหลาบเทียม  Miss Nitinan Kulaptheam  
116212412013  นางสาวปนัดดา มังสา  Miss Panatda Mangsa  
126212412014  นางสาวปรียภัทร์ เทียนบุญ  Miss Preeyapat Tienboon  
136212412015  นางสาวปานทอง อินธิราช  Miss Panthong Ainthirat  
146212412016  นางสาวพรรณกาญจน์ มันใจ  Miss Pannakarn Munjai  
156212412018  นางสาวแพรวา เกิดสินธ์  Miss Phaewa Koedsin  
166212412019  นางสาวภิพาพร รอบรู้  Miss Phipaporn Robru  
176212412020  นางสาวมินตรา ทองพันธ์  Miss Mintra Thongphan  
186212412021  นางสาวรสริน ชมประเสริฐ  Miss Rodsarin Chomprasroeth  
196212412022  นางสาววนัชพร ยิ้มสบาย  Miss Wanatchaporn Yimsabay  
206212412023  นางสาวสุดารัตน์ เกตุเปรม  Miss Sudarat Ketprem  
216212412024  นางสาวสุดารัตน์ ช่วยหลำ  Miss Sudarut Choylam  
226212412025  นางสาวสุนิตรา แจงทอง  Miss Sunitra Chaenhthong  
236212412026  นางสาวสุมิตรา สวัสดิ์สุข  Miss Sumitra Sawassuk  
246212412027  นางสาวอนันตญา นันตา  Miss Anantaya Nanta  
256212412028  นางสาวอมราพร สุขเกษม  Miss Ammaraporn Sukkasem  
266212412029  นายกฤษณพงค์ งามพรม  Mr. Kitsanapong Ngamphom  
276212412030  นายกฤษณะ อินทร์ทับ  Mr. Krissana Intub  
286212412031  นายธนากร ม่วงแก้ว  Mr. Thanakon Muangkaew  
296212412032  นายนถสินธุ์ มหาสันต์  Mr. Nothasin Maharsun  
306212412033  นายนิยมชัย ท่อศิริโภควัฒน์  Mr. Niyomchai Thosiriphokawat  
316212412034  นายภูวนาท ภูตะเวช  Mr. Phuwanat Phutawech  
326212412036  นายวสุพล คำปาน  Mr. Wasuphon Khampan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212412037  นายศกลวัฒน์ ปานศรี  Mr. Sakonlawat Pansri  
346212412038  นายสมเดช แก้วแกมทอง  Mr. Somdaed Kaekeatong  
356212412039  นายสราวุฒิ ยันเจริญ  Mr. Sarawut Yancharoen  
366212412040  นายสัตยาบัน ขำน้อย  Mr. Sattayaban Khamnoi  
376212412053  นางสาวปรีญารัตน์ ปิ่นดอกไม้  Miss Peeyarat Pindokmai  
386212412085  นางสาวดวงตา นุวัตดี  Miss Duaugta Nuwutdee  
396212412086  นางสาวอรทัย นุชจุ้ย  Miss Orathai Nuchjuy  
406212412087  นายสฤษฎ์พงศ์ คำมานิตย์  Mr. Saritphong Kammanit