มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212606021  นางสาวอรรยมน สินชัยวุฒิวงศ์  Miss Anyamon Sinchaiwutthiwong  
26212606035  นางสาวกมลพรรณ ทองทิม  Miss Kamonphan Thongtim  
36212606036  นางสาวกันธิชา ศิริสวัสดิ์  Miss Kanthicha Sirisawat  
46212606037  นางสาวเขมจิรา สีถาพล  Miss Khemchira Sithaphon  
56212606038  นางสาวจิรัชยา เพ็ชรเหลี่ยม  Miss Jiratchaya Phatliam  
66212606039  นางสาวจุฑามาศ ขำขจร  Miss Chutamat Khumkachon  
76212606040  นางสาวชญานิศ กระวีสายสุนทร  Miss Chayanit Kraweesaisunthorn  
86212606041  นางสาวญานิกา แม้นมาลัย  Miss Yanika Maenmalai  
96212606042  นางสาวณัฐนิช คงประเสริฐ  Miss Natthanit Khongprasoet  
106212606043  นางสาวนภัสวรรณ สนติ  Miss Naphatsawan Sonti  
116212606044  นางสาวนิรัชภรณ์ ฉิมดี  Miss Niratchaporn Chimdee  
126212606045  นางสาวนิศากร เทียมจันทร์  Miss Nisakorn Tiamchan  
136212606046  นางสาวบุญทิวา โอบรายอัน  Miss Boontiwa Obrien  
146212606047  นางสาวบุษบา โต้ะลายเทศ  Miss Butsaba Tolaithet  
156212606048  นางสาวพันธ์วิสา ปราชจำรูญ  Miss Phanwisa Prachjumroon  
166212606049  นางสาวภทรพรรณ ชมพุก  Miss Phatharaphan Chomphuk  
176212606050  นางสาวภัณฑิรา แสงโพธิ์  Miss Pantrira Saengpho  
186212606051  นางสาวศิรินภา ไทยมี  Miss Sirinapa Thaimee  
196212606052  นางสาวสุทัตตา ยุติ  Miss Sutatta Yuti  
206212606053  นางสาวสุนิสา ปทักขินัง  Miss Sunisa Pathakkhinang  
216212606054  นางสาวสุมิตา บุญบุตร  Miss Sumita Bunbut  
226212606055  นายคณิต ปานรุ่ง  Mr. Kanit Panrung  
236212606056  นายเจษฎาภรณ์ ประชัน  Mr. Jedsadaporn Prachan  
246212606057  นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์  Mr. Natphasit Suriyon  
256212606058  นายธีรภัทร ทานา  Mr. Teerapat Tana  
266212606059  นายบุญญฤทธิ์ โพธิ์สิงห์  Mr. Boonyarit Posing  
276212606060  นายปิยะ แดนอุบล  Mr. Piya Daenubon  
286212606061  นายศิริประภัสสร แก้วทอง  Mr. Siripraphatsorn Kaeothong  
296212606062  นายภูมรินทร์ มั่งคล้าย  Mr. Phummarin Mangkhlai  
306212606063  นายรวิชญ์ คงกระพันธ์  Mr. Rawit Khongkraphan  
316212606064  นายสุรศักดิ์ เเซ่หลอ  Mr. Sulasak Saelor