มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212602001  นางสาวเขมิกา สุริยวงศ์  Miss Khemika Suriyawong  
26212602002  นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมปุ่น  Miss Janjira Aimpun  
36212602003  นางสาวชลธิดา สมัยครีพ  Miss Chontida Samaikreep  
46212602005  นางสาวธิติพร จาดยางโทน  Miss Thitiporn Jadyangtone  
56212602007  นางสาวนริศรา สีทาสังข์  Miss Narisara Seethasang  
66212602008  นางสาวนิตยา นิ่มทอง  Miss Nidtaya Nimthong  
76212602009  นางสาวนุศรา ราชอินตา  Miss Nussara Rachainta  
86212602010  นางสาวเบญจวรรณ วงค์คำ  Miss Benjawan Vongkam  
96212602011  นางสาวปรียาพร มีมาก  Miss Preeyapron Meemak  
106212602012  นางสาวปวีณ์สุดา ศรีเจริญจิตร์  Miss Pawisuda Srijaroenjit  
116212602013  นางสาวเปรมกมล เพียชัย  Miss Premkamon Phiachai  
126212602014  นางสาวพลอยแก้ว วงค์คำ  Miss Ploykaew Wongkam  
136212602015  นางสาวพิชชาพร ศรีโชค  Miss Pitchaporn Srichok  
146212602016  นางสาวพิมพ์ลัดดา ศรีบุญ  Miss Pimladda Sriboon  
156212602017  นางสาวรุ่งนภา ทองคำ  Miss Rungnapha Thongkham  
166212602018  นางสาววันวิสา บุญนำมา  Miss Wanwisa Bunnamma  
176212602019  นางสาววิชญาดา ปิ่นณรงค์  Miss Wichayada Pinnarong  
186212602022  นางสาวสุภาพร ทองคำนุช  Miss Supaporn Thongkamnoot  
196212602023  นางสาวอริยา เลยยุค  Miss Ariya Loeiyuk  
206212602024  นางสาวอัญญเนตร สุรินทร์  Miss Aunyanet Surin  
216212602025  นางสาวอัญรญา สุขมาก  Miss Aunraya Sookmag  
226212602026  นางสาวอารียา ศรีกระบุตร  Miss Oareeya Srigraboot  
236212602027  นายกุลภัทร สวาทวงศ์  Mr. Kullaphat Sawatwong  
246212602028  นายโคสุเกะ โอคุดะ  Mr. Kosuke Okuda  
256212602029  นายจิรเดช ศรีสุดสะอาด  Mr. Jiradet Srisudsa-Ard  
266212602030  นายชญานนท์ พาเหมาะ  Mr. Chayanon Pamoe  
276212602031  นายณัชพล โกษาจันทร์  Mr. Natchaphon Kosachan  
286212602032  นายณัฐวุฒิ พูลศิริ  Mr. Nattawut Poolsiri  
296212602033  นายนัฐกรานต์ จันทร์ฤทธิ์  Mr. Natthakarn Junrit  
306212602034  นายนัฐพงศ์ เที่ยงธรรม  Mr. Nattapong Thiangthum  
316212602035  นายปิยพงศ์ หนูอิ่ม  Mr. Piyapong Nooim  
326212602036  นายไพฑูรย์ ทองสน  Mr. Paitoon Thongson  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212602037  นายศิรภัสสร ทุมแก้ว  Mr. Sirapatsorn Tumkaew  
346212602038  นายภูมิรินทร์ หยัดน้ำ  Mr. P้hoomirin Yadnam  
356212602040  นายอนนต์ เอี่ยมบู่  Mr. Annon Eiambhu  
366212602057  นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์กระจ่าง  Miss Ratchaniwan Chankrachang  
376212602069  นายทศพล นวมเขียน  Mr. Thotsaphon Nuamkhin  
386212602084  นางสาวจันทกานติ์ แนมสมบัติ  Miss Chanthakan Naemsombat  
396212602103  นางสาวสุทธิดา เพชรไทย  Miss Suttida Phetthai  
406212602110  นายพันกร ปานเทวัน  Mr. Punkorn Pantawan