มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212602004  นางสาวณัฐกานต์ ราศรี  Miss Nutthakan Rasri  
26212602044  นางสาวกาญจนา คงหิรัญ  Miss Kanjana Khonghiran  
36212602045  นางสาวคุณากร คำป้อ  Miss Khunakorn Khampoe  
46212602046  นางสาวณภัชชา เล็บสิงห์  Miss Naphatcha Lepsing  
56212602047  นางสาวณัชชา รัตนมงคล  Miss Natcha Rattanamongkhon  
66212602048  นางสาวทิพยรัตน์ คำมามี  Miss Thippharat Khammami  
76212602049  นางสาวธนกาญจน์ เพชรแท้  Miss Thanakan Pechtae  
86212602050  นางสาวนภัสสร มั่นฤทธิ์  Miss Naphatson Manrit  
96212602051  นางสาวนัชชา พรมนิล  Miss Natcha Promnil  
106212602052  นางสาวน้ำฝน งอกสิงห์  Miss Namfon Ngoksing  
116212602053  นางสาวปนัดดา เฟื่องอิ่ม  Miss Panadda Feungim  
126212602054  นางสาวพลอยไพลิน ประทุมพันธ์  Miss Ployphailin Pathumphan  
136212602055  นางสาวพัชราภา คุ้มพ่วง  Miss Patcharapa Kumpuang  
146212602056  นางสาวแพรทอง สอนเวช  Miss Praetong Sonwet  
156212602058  นางสาวรุ่งทิวา จอมมณี  Miss Rungtiwa Jommanee  
166212602059  นางสาววิยะดา วรกิจพาณิชย์  Miss Veyada Uaolakitphanit  
176212602060  นางสาววีรภา สายเสมา  Miss Wirapha Saysema  
186212602061  นางสาวสมรักษ์ ขนเพ็ชร  Miss Somrak Khonphet  
196212602062  นางสาวสุชาดา ไม้เลี้ยง  Miss Suchada Mailaeng  
206212602064  นางสาวสุภัทรา ยอดเพชร  Miss Suphattra Yodphet  
216212602065  นางสาวอมลรดา โยธาทูล  Miss Amonrada Yothathun  
226212602066  นางสาวอลิชา เสี่ยงโชค  Miss Alicha Seangchok  
236212602067  นายเจษฎากร นวลทิม  Mr. Jetsadakorn Nuanthim  
246212602068  นายณัฐพงษ์ จันดาวงษ์  Mr. Nattapong Chandawong  
256212602070  นายนนทพัทธ์ เเสงโพธิ์  Mr. Nontapat Saengpho  
266212602071  นายนภสินธุ์ มธุพจน์  Mr. Napasin Matupot  
276212602072  นายนฤดล พงษ์สุวรรณ์  Mr. Narudon Pongsuwan  
286212602073  นายปีติพล วิชิตไพรบูรณ์  Mr. Peetiphon Wichitphaibun  
296212602075  นายวุฒิพงศ์ อนุลีจันทร์  Mr. Wootthipong Anuleejan  
306212602076  นายศุภชัย อัษฎาวดี  Mr. Supachai Assadawadee  
316212602077  นายอธิพัชร์ กิตติ์เรืองโภคิน  Mr. Atipat Kitrueangphokhin  
326212602079  นายอภิเศก คุ้มเที่ยง  Mr. Aphisek Kumtiang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212602080  นายอัษฎายุธ ปั้นเทศ  Mr. Oatsadayut Panted  
346212602088  นางสาวธนัชชา ราชแห  Miss Thanutcha Ratchahae  
356212602104  นางสาวสุธาทิพย์ บัวขม  Miss Suthathipy Buakhom  
366212602121  นางสาวพัชราวดี จันทะคุณ  Miss Phstcharawadee Chantakhun  
376212602122  นางสาวทิพย์วรรณ ปัตตะชารี  Miss Thippawan Pattacharee