มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212622001  นางสาวดารุณี มีวัฒนะ  Miss Darunee Meewattana  
26212622002  นางสาวทัศนีย์ ฟักทอง  Miss Thassanee Fakthong  
36212622003  นางสาวปภาดา ภูมิพาณิชย์  Miss Phapada Pumiphanit  
46212622004  นางสาวปวีณา เหงยสูง  Miss Pawina Hengysung  
56212622006  นางสาวรมิตา ทับเชียงทอง  Miss Ramita Thapchiangthong  
66212622007  นางสาวศันสนีย์ บุญเกิด  Miss Sansanee Bunkead  
76212622008  นางสาวสมสิริ ยอดสุวรรณ์  Miss Somsiri Yotsuwan  
86212622009  นายกมลวัฒน์ สุทธิรัตน์  Mr. Kamonwat Suttirat  
96212622010  นายกฤษฎา ศรีสว่าง  Mr. Kritsada Stisawang  
106212622011  นายโกเมธ กลัดประเสริฐ  Mr. Komet Klatprasroet  
116212622012  นายชนาธิป เคหดิษฐ์  Mr. Chanatip Kahadit  
126212622013  นายชัชวาลย์ ปริมาณ  Mr. Chatchawan Pariman  
136212622014  นายธนโชติ จันทร์หอมประดิษฐ์  Mr. Thanachon Chanhompradit  
146212622015  นายธนธรณ์ ไชยสิทธิ์  Mr. Thanathon Chaiyasit  
156212622016  นายธนวัช บุณยมณี  Mr. Thanawat Bunyamani  
166212622017  นายธีระพงษ์ กองแก้ว  Mr. Thiraphong Kongkaeo  
176212622018  นายนพเก้า บู่อ้น  Mr. Nopphakao Buon  
186212622019  นายบูรพา บูรณะพันธ์  Mr. Burapa Buranapun  
196212622020  นายปิยทัศน์ สุ่มคุ้ม  Mr. Piyathat Sumkhum  
206212622021  นายรังสรรค์ สุวรรณศรี  Mr. Rungsan Suwannasri  
216212622022  นายวิทวัส คลาดแคล้ว  Mr. Vittawat Khladkhlaew  
226212622023  นายวุฒิชัย โพธิ์วัน  Mr. Wutthichai Phowan  
236212622024  นายศรัณญ์ นีพลกรัง  Mr. Saran Neepholkrang  
246212622025  นายสหัสภาพ ไชยมี  Mr. Sahatphap Chaime  
256212622026  นายสุเมธ นาริจันทร์  Mr. Sumet Narichan  
266212622027  นายนราวิชญ์ พึ่งสลุด  Mr. Naravit Phungsalud