มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212615001  นางสาวกรรณิการ์ สุภาษิ  Miss Kannika Supasi  
26212615002  นางสาวกัลยา รอดอดทน  Miss Kanlaya Rododthon  
36212615003  นางสาวกุลภรณ์ โยลัย  Miss Kunlaporn Yolai  
46212615004  นางสาวจิรัชญา เนาวรัตน์  Miss Jirachaya Naowaratt  
56212615005  นางสาวจีรวรรณ เนตร์จุ้ย  Miss Chirawan Netjui  
66212615006  นางสาวชุติมา สังข์ทอง  Miss Chutima Sungthong  
76212615007  นางสาวณัฐรัตน์ ดอกกะฐิน  Miss Nattharat Dokkathin  
86212615008  นางสาวธนภรณ์ บุญธานี  Miss Thanaporn Boontanee  
96212615009  นางสาวนริศรา โตพ่วง  Miss Naritsara Tophuang  
106212615010  นางสาวนฤมล ดวงแก้ว  Miss Naruemon Duangkaeo  
116212615011  นางสาวนัฐชามล สายสุด  Miss Natchamon Saisud  
126212615012  นางสาวน้ำฝน แย้มเกษร  Miss Namfon Yaemkeson  
136212615013  นางสาวเบญจมาศ ปุระสะกัง  Miss Benjamas Purasakung  
146212615014  นางสาวปาจรีย์ ปรีดาภิรมย์  Miss Pajaree Preedapirom  
156212615015  นางสาวปิยะพร ทาหว่างกัน  Miss Piyaporn Tawangkan  
166212615016  นางสาวปิยะวรรณ มาขาว  Miss Piyawan Makaw  
176212615017  นางสาวปุณยาพร พฤกษะวัน  Miss Punyaporn Plueksawan  
186212615018  นางสาวเปรมฤทัย ขำสุข  Miss Premruethai Khamsuk  
196212615019  นางสาวเพชรา นากกลัด  Miss Phetchara Nakklat  
206212615020  นางสาวภคนันท์ แป้นไพศาล  Miss Phakhanan Paenphaisan  
216212615022  นางสาวรัตนาพร มูลตา  Miss Rattanaporn​ Moonta​  
226212615023  นางสาวลักษณ์นารา ศรีสวัสดิ์  Miss Laknara Srisawat  
236212615024  นางสาววชิราพร ขุนอินทร์  Miss Washiraporn Khunin  
246212615025  นางสาวศรุตา ศรีคำทา  Miss Saruta Srikhamtha  
256212615026  นางสาวศศิภา พุทฉิม  Miss Sasipha Phutchim​  
266212615027  นางสาวศิริพร จันทร์ช่วง  Miss Siripron Chanchuang  
276212615028  นางสาวสาวิตรี สุขแจ่ม  Miss Sawiti Sukchaem  
286212615029  นางสาวสุจิตรา จูหว้า  Miss Sujitra Juwa  
296212615030  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ขาว  Miss Sudarat Jankao  
306212615031  นางสาวสุวิสา ศรีสวัสดิ์  Miss Suwisa Srisawat  
316212615032  นางสาวอรพรรณ เพชรเนียม  Miss Orapun Pachneam  
326212615033  นางสาวอาทิตยา ประหา  Miss Arthittaya Praha  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212615035  นายธิติ บุญทอง  Mr. Thiti Boonthong