มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212405040  นางสาวกฤติยา ไม้เหลือง  Miss Krittiya Mailueang  
26212405041  นางสาวกิ่งดาว ชำนิเขตกิจ  Miss Kingdao Chamnikhetkit  
36212405042  นางสาวเกณิกา แก่นสาร์  Miss Ganika Kansan  
46212405044  นางสาวชลิญญา สวนม่วง  Miss Chalinya Suanmuang  
56212405045  นางสาวชุลิตา นกแก้ว  Miss Chulita Nokkaew  
66212405046  นางสาวณัฎฐธิดา ศรีประเสริฐ  Miss Natthathida Siparroeth  
76212405047  นางสาวทิชากร วรรณบุตร  Miss Thichakon Wannaboot  
86212405048  นางสาวทิพวรรณ ฉิมพิภพ  Miss Thipphawan Chimphiphob  
96212405049  นางสาวธัญญาพร พึ่งสถิตย์  Miss Thanyaporn Puengsathit  
106212405050  นางสาวธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ง  Miss Tanwarat Janpeng  
116212405051  นางสาวปลายฝน สโมสร  Miss Plaifon Samoson  
126212405052  นางสาวพรรณิภา ตรีนพ  Miss Phannipha Trenop  
136212405053  นางสาวพรรษมน ตีชายรัมย์  Miss Passamon Teechayram  
146212405054  นางสาวมนัญญา อินนอก  Miss Mananya Innok  
156212405055  นางสาวมัลลิกา มั่นเหมาะ  Miss Mallika Manmoh  
166212405056  นางสาวรุพินยา แช่มขำ  Miss Ruphinya Chaemkham  
176212405057  นางสาวลักขณา ท้วมยัง  Miss Lugkana Thaumyung  
186212405058  นางสาววชิรญาณ์ พันเขียว  Miss Wachiraya Phankhiao  
196212405059  นางสาววิลันธิตา โพธิ์ดง  Miss Wilanthita Phodong  
206212405060  นางสาวศิรินทรา ผสมใจ  Miss Sirintra Phasomchai  
216212405061  นางสาวสุนิสา ศรีจันทร์ประพันธ์  Miss Sunisa Sichanpaphan  
226212405062  นายขวัญไทย เย็นบุญธรรม  Mr. Kwanthai Yenboontham  
236212405063  นายชาญนภัส บุญเชิด  Mr. Channapas Boonchoed  
246212405064  นายชินวัตร ผ่องแผ้ว  Mr. Chinnawat Pongpeaw  
256212405065  นายณัชพงษ์ นวลงาม  Mr. Nutchaphong Nuanngam  
266212405066  นายนรชน เอกอมร  Mr. Norrachon Eakamorn  
276212405067  นายนเรศว์ นันทะรัตน์  Mr. Naras Nantharat  
286212405068  นายนิติกร ไกรสีขาว  Mr. Nitikon Kaisikhao  
296212405069  นายภูมิพัฒน์ แสวงทอง  Mr. Phumipat Sawangtong  
306212405070  นายวัชรภัทร ธิช่างทอง  Mr. Watcharapat Thichangthong  
316212405071  นายวันฉัตร รัตนโค้น  Mr. Wanchat Rattanakhon  
326212405072  นายวันวิเศษ วรรณ์เอก  Mr. Wanwiset Wan-Ek  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212405073  นายศุภชัย บุญเม่น  Mr. Supachai Boonmen  
346212405074  นายสรศักดิ์ ท่านพรหม  Mr. Sorasak Tanprom  
356212405075  นายสหวิชญ์ คงเพชรศักดิ์  Mr. Sahawit Kongpatsak  
366212405076  นายพรหมณ์เมษ หาเรือนมิตร์  Mr. Prommat Haruanmit