มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212238001  นางสาวกัลยารัตน์ เครือมี  Miss Kanyarat Kruamee  
26212238002  นางสาวชาลิสา สอนสระคู  Miss Chalisa Sonsarku  
36212238003  นางสาววรินทร ยศปัญญา  Miss Warinthorn Yospanya  
46212238004  นายจิรวัฒน์ วรรณา  Mr. Jirawat Wanna  
56212238005  นายธีรภัทร์ พลาพล  Mr. Teerapat Palapon  
66212238006  นายธีระภัทร มีทั่ง  Mr. Teeraphat Meetang