มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212239029  นางสาวขวัญชนก ใจเที่ยงธรรม  Miss Khwanchanok Jaitheangtham  
26212239030  นางสาวจินดารัตน์ คล้ายเขียว  Miss Jindaratklay Klaykhiaw  
36212239031  นางสาวธิติยา ปานา  Miss Thitiya Pana  
46212239032  นางสาวนิศาชล สุพรรณ์  Miss Nisachon Suphan  
56212239033  นางสาวประภัสสร ชูจิตร  Miss Prapatsorn Choochit  
66212239034  นางสาวปริศนา อุดขันจริง  Miss Pritsana Autkhanching  
76212239035  นางสาวพัชราพิชญ์ สระดินดำ  Miss Phatcharaphit Sadindam  
86212239036  นางสาวพิมชญา สวนสิริ  Miss Phimchaya Suansiri  
96212239037  นางสาวรัชติการณ์ วรรณกิจ  Miss Rattikan Wannakit  
106212239038  นางสาววาสนา คำเลิศ  Miss Wassana Kumlerd  
116212239039  นางสาววิราวรรณ อยู่ศิลป์ชัย  Miss Virawan Yousinchai  
126212239040  นางสาวศศิธร ควรหาญ  Miss Sasitorn Khuanhan  
136212239041  นางสาวสุกานดา อินเลี้ยง  Miss Sukanda Inlaeng  
146212239042  นางสาวสุรัมภา กันแย้ม  Miss Surumpha Kanyaem  
156212239043  นางสาวสุวนันท์ คำสินธุ์  Miss Suwanun Kamsin  
166212239044  นางสาวอณัติยา รินแก้ว  Miss Anattiya Rinkaew  
176212239045  นางสาวอาริญา คลังคนเก่า  Miss Ariya Klangkhonkao  
186212239046  นายจิรานุวัฒน์ จันทร์โสม  Mr. Chiranuwat Chansom  
196212239047  นายทรงเดช ติดไชย  Mr. Tongdach Tidchai  
206212239048  นายธนภัทร แสงกูล  Mr. Tanaphat Sangkun  
216212239049  นายธีรภัทร์ ราชกิจ  Mr. Thiraphat Ratchakit  
226212239050  นายพิพัฒน์พงศ์ วงศ์เงิน  Mr. Pipatphong Wongngoeng  
236212239051  นายวิริทธิ์พล บุญจอม  Mr. Wiritpon Boonjom  
246212239052  นายวีรพัฒน์ โกนขุนทด  Mr. Weerapat Konkhuntod  
256212239053  นายสงกรานต์ จ้อยสุดใจ  Mr. Songkan Choisutchai  
266212239054  นางสาวณัฐิยา เรือนสอน  Miss Nattiya Reansorn  
276212239055  นางสาวอังคณา ศรีอินทร์  Miss Angkana Sriin