มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212242001  นางสาวกัญจนาภา ไหวปาน  Miss Kunchanapa Waipan  
26212242002  นางสาวกัลยกร เผือกเจียม  Miss Kunyakorn Peakjiam  
36212242004  นางสาวจรัญยา ทุมรินทร์  Miss Jaranya Thummarin  
46212242005  นางสาวจริญญา กระทู้  Miss Jarinya Kratoo  
56212242006  นางสาวณัฐธิดา บุญอ่วม  Miss Natthida Bunouam  
66212242007  นางสาวณัฐนันต์ สีสง่า  Miss Nattanan Seesanga  
76212242008  นางสาวธัญมน โยธามาตย์  Miss Thanyamon Yothamat  
86212242010  นางสาวปิยะพร ปานทุ่ง  Miss Piyaphon Panthung  
96212242011  นางสาวพรพรรณ ประทีปคีรี  Miss Pornphan Pratheepkheeree  
106212242012  นางสาวพิชามญ เวชมะโน  Miss Pichamon Watmano  
116212242013  นางสาวพิมนภัทร์ เที่ยนสถิตย์กล  Miss Pimnapat Thansathitkun  
126212242014  นางสาวพิมพ์นภา ต่ายเมือง  Miss Phimnapha Taimuang  
136212242015  นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีเมือง  Miss Pimlaphat Srimueang  
146212242016  นางสาวเพ็ญจันทร์ ม่วงคราม  Miss Penchan Moungkram  
156212242017  นางสาวภณิดา ใหม่บัวเขียว  Miss Phanida Maibuakhiao  
166212242018  นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ญจันทร์  Miss Rungarun Phenchan  
176212242019  นางสาวรุจีรัตน์ มั่งมี  Miss Rujirat Mangmee  
186212242020  นางสาวลิลณี ศรีภิรมย์  Miss Lilanee Sripirom  
196212242021  นางสาววรันพร นนทะการ  Miss Waranporn Nontakan  
206212242022  นางสาววราภรณ์ สุรรัตน์  Miss Waraporn Surarat  
216212242023  นางสาววะรีวรรณ์ แก้วคงวงษ์  Miss Wareewan Keawkongwong  
226212242025  นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์  Miss Sasitorn Srisawat  
236212242026  นางสาวศิริลักษณ์ อุดมสุข  Miss Sirilak Audomsook  
246212242027  นางสาวศิริวิมล เกษรจรุง  Miss Siriwimon Kaesornjarung  
256212242028  นางสาวสุพัตรา แก้วเรือง  Miss Suphattra Kaewrueng  
266212242029  นางสาวสุมิตา สังข์พานิช  Miss Sumita Sangpanich  
276212242030  นางสาวอรวรรณ คำยิ่ง  Miss Orrawan Khamying  
286212242031  นางสาวอังสุมาลี นันทพรม  Miss Angsumalee Nantaphorm  
296212242033  นายจิรภัทร คำปาน  Mr. Jirapat Kumpan  
306212242034  นายชยพล อ่องอารี  Mr. Chayapon Aogaree  
316212242035  นายชิษณุพงศ์ สิงห์สถิตย์  Mr. Chitsanupong Singsathit  
326212242036  นายเดโช คุณพระรักษ์  Mr. Decho Kunpharak  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212242037  นายไตรภพ บางสาลี  Mr. Taiphop Bangsalee  
346212242038  นายนพรุจ คงเกิด  Mr. Nopparuj Kongked