มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212426046  นางสาวกิ่งกาญณ์ บาลโสง  Miss Kingkan Balsong  
26212426047  นางสาวกุลธิดา หวังเอื้ออัตตชน  Miss Kultida Wangueaattachon  
36212426048  นางสาวจันทกานต์ เทียบทอง  Miss Jantakan Tiebthong  
46212426049  นางสาวจินต์จุฑา จันสน  Miss Jinjuta Janson  
56212426050  นางสาวณัฐนภา สิงห์พรหม  Miss Natnapa Singprom  
66212426051  นางสาวธนภรณ์ วนิชศิริ  Miss Thanaporn Wanitsiri  
76212426052  นางสาวธิติมา ฉายสุวรรณ์  Miss Thitima Chaisuwan  
86212426053  นางสาวนริศรา เครือกลัด  Miss Naritsara Kuakat  
96212426054  นางสาวปฏิมา เทพราชา  Miss Pathima Theplacha  
106212426055  นางสาวปลายฝน ลาดก่าน  Miss Playfon Ladkan  
116212426056  นางสาวปัญญาพร ศรีทองอินทร์  Miss Panyaporn Srithongoin  
126212426057  นางสาวปาณิสา ต่ายเพ็ชร  Miss Panisa Taipetch  
136212426058  นางสาวพรศิริ จันทร์ผูก  Miss Pornsiri Chanphuk  
146212426059  นางสาวเพชรรัตน์ เสาร์แก้ว  Miss Phetcharat Saokaew  
156212426060  นางสาวภาวดี ฉายแป๊ะ  Miss Pawadee Chaeypae  
166212426061  นางสาวมีนธิตา พุฒธรรม  Miss Meentita Poottham  
176212426062  นางสาวรัตนา เย็นฉ่ำ  Miss Rattana Yencham  
186212426063  นางสาวลักษณารีย์ เปียหมื่นไวย์  Miss Laksanalee Piamuenwai  
196212426064  นางสาววรรัตน์ มณียศ  Miss Worrarat Maneeyot  
206212426065  นางสาววาริณี ศิริโภคา  Miss Warinee Siriphokha  
216212426066  นางสาวศิริลักษณ์ หลวงขัน  Miss Sirilak Luangkhan  
226212426068  นางสาวสุนิสา ศรีพันดร  Miss Sunisa Sriphandorn  
236212426069  นางสาวสุปรียา ผ่อนพัก  Miss Supreya Ponpak  
246212426070  นางสาวสุพาวิดา คงทอง  Miss Suphawida Khongthong  
256212426071  นางสาวอมรรัตน์ มาตย์ชัยสิงห์  Miss Amonrat Martchaising  
266212426072  นางสาวอารยา ทานผดุง  Miss Araya Tanpadung  
276212426073  นางสาวอารียา ทิพย์สินธ์  Miss Areeya Thipsin  
286212426074  นายชวัลวิทย์ คำสุกดี  Mr. Chavalvit Kumsukdee  
296212426076  นายธาราดล เต็มปัญญา  Mr. Tharadon Tempanya  
306212426077  นายธีรศักดิ์ บามา  Mr. Thirasak Bama  
316212426078  นายธีระ นนท์ศรีเหว่า  Mr. Teera Nonsrivow  
326212426079  นายภมรเทพ เว้นบาป  Mr. Phamonthep Wenzbab  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212426080  นายภัครพงษ์ วรรณชาติ  Mr. Phakarapong Wannachat  
346212426081  นายภาณุพงศ์ ดีหา  Mr. Panuphong Deeha  
356212426082  นายมหาชล หมีเปลี่ยน  Mr. Mahachon Meeplian  
366212426083  นายศุภกิจ รอดมี  Mr. Supakit Rodmee  
376212426084  นายสถาพร ไกรกาศ  Mr. Sathaphon Kaikat  
386212426085  นายสหรัฐ สงบภัย  Mr. Saharat Sahngbphai  
396212426086  นายสุรวัชย์ พึ่งบุญญาติ  Mr. Surawat Phuengbunyat  
406212426087  นายอัมรินทร์ วิละขันคำ  Mr. Amarin Wilakhankhum  
416212426130  นางสาวชญานี อุทัย  Miss Chayanee U-thai  
426212426131  นายศุภฤกษ์ บุญเซ็ง  Mr. Suphloek Boonsang  
436212426133  นางสาวอภิญญา ช่วยศิริ  Miss Apinya Chuaisiri