มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212426067  นางสาวสาคเรศ เตยรินจันทร์  Miss Sakharet Toeirinjan  
26212426088  นางสาวกนกกร สีฟอง  Miss Kanokkon Sifong  
36212426089  นางสาวจสิตา โพธิ์คำ  Miss Jasitar Phocoam  
46212426090  นางสาวจันทกานต์ ปันสาน  Miss Jantakan Pansan  
56212426092  นางสาวฐิติรัตน์ พัดบาง  Miss Titirat Patbang  
66212426093  นางสาวณัฎฐณิชา ทีฆะพร  Miss Nattanicha Teekapron  
76212426094  นางสาวทัศนาวดี ขำมา  Miss Tadsanawadee Khamma  
86212426095  นางสาวธิดารัตน์ พัดแดง  Miss Thidarat Paddaeng  
96212426096  นางสาวนิลาวัลย์ แก้วดวงใหญ่  Miss Nilawan Kaewduangyai  
106212426097  นางสาวปนัดดา กลมกล่อม  Miss Panadda Komklom  
116212426098  นางสาวประภัสสร อินทรักษ์  Miss Paphatsorn Intharak  
126212426099  นางสาวพรพรหม ไผ่โสภา  Miss Pornporm Paisopha  
136212426100  นางสาวพลอยไพลิน รุ่งสว่าง  Miss Ploypailin Rungsawang  
146212426101  นางสาวพัชราภรณ์ กันทับทิม  Miss Phatcharaphon Kanthapthim  
156212426102  นางสาวพิมพกานต์ พรมเมือง  Miss Pimpakarn Prommueng  
166212426103  นางสาวพิมพิกุล วิฐาน  Miss Pimpikul Witan  
176212426104  นางสาวมนัสวรรณ ด้วงประดับ  Miss Manatsawan Duangpradap  
186212426105  นางสาวมานิตา เรืองนุ้ย  Miss Manita Ruangnui  
196212426106  นางสาวลินดา นำพรรษา  Miss Linda Nanpunsa  
206212426107  นางสาววิภาดา วรรณศรี  Miss Wiphada Wannsri  
216212426108  นางสาวสงกรานต์ บุญมี  Miss Songkran Bunmee  
226212426109  นางสาวสาธิตา สมานใจ  Miss Sathita Samanchai  
236212426110  นางสาวสุทธิดา เปลี่ยนพันธุ์  Miss Suttida Plianpan  
246212426111  นางสาวสุนันทา ส่องแสง  Miss Sunanta Songseang  
256212426112  นางสาวสุพิชญา มิ่งกุละ  Miss Supichaya Mingkula  
266212426113  นางสาวสุภัสสรา หนูหวาน  Miss Suphatsara Nuhwan  
276212426114  นางสาวอรอุมา เพียดี  Miss Onuma Phiadee  
286212426115  นางสาวอวัชรา แก้วเงา  Miss Awatchara Kaewngao  
296212426116  นายกฤษดาลักษณ์ อุดม  Mr. Krisdaluck Udom  
306212426117  นายเฉลิมศักดิ์ สอนโต  Mr. Chaloemsak Sonto  
316212426118  นายชัยนนท์ นาป้อม  Mr. Chainon Napom  
326212426119  นายณัฐกร กัลปนาท  Mr. Nattakron Kanpanat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212426120  นายธนา ผิวบาง  Mr. Thana Peiwbang  
346212426121  นายนนทวัต สุกันทา  Mr. Nontawat Sukanta  
356212426122  นายพันธวัช สิทธิเดช  Mr. Phanthawat Sitthidet  
366212426123  นายพีรพัฒน์ จันทร์ทิม  Mr. Peerapat Jantim  
376212426124  นายยศกร ก้อนเสทื้อน  Mr. Yotsakorn Konsatuen  
386212426125  นายรติพงษ์ ชิตพันธ์  Mr. Ratipong Chitpan  
396212426126  นายเรวัต คณะชัยชนะ  Mr. Rewat Khanachaichana  
406212426127  นายสุโขทัย จันทร์อินทร์  Mr. Sukhothai Janin  
416212426128  นายอดิประพล อัสถิ  Mr. Adiprapon Asathi  
426212426129  นายเอกชัย มณีเทศ  Mr. Aekkachai Maneethet  
436212426132  นายพีรพัฒน์ จันทร์แดง  Mr. Peerapat Jandang