มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212614031  นางสาวกนกวรรณ นามบุตร  Miss Kanokwan Nambut  
26212614032  นางสาวกันตา สีโห้มี  Miss Kanta Seehomee  
36212614033  นางสาวณิชากร จุ้ยชื่น  Miss Nichakon Juichun  
46212614034  นางสาวนิชาภา คำภีระ  Miss Nichapa Kampheera  
56212614035  นางสาวพลอยมณี ตุนสมจิตต์  Miss Ploymanee Tunsomjit  
66212614036  นางสาวรดามณี เกิดธารา  Miss Radamanee Katetara  
76212614037  นางสาววรัญญา สัววิเชียร  Miss Waranya Suawichian  
86212614038  นางสาวอริสรา พรหมประพันธ์  Miss Arisara Promparpan  
96212614039  นายจักรพงศ์ บุตรลี  Mr. Jakapong Butlee  
106212614040  นายจาฏุพัจน์ แจ้งสว่าง  Mr. Jatuphat Jangsawang  
116212614041  นายชัยธวัช สุขโชติ  Mr. Chaitawat Sukchot  
126212614042  นายณัฐกานต์ กล้าหาญ  Mr. Nattakan Klahan  
136212614043  นายณัฐกิตติ์ บุญผ่อง  Mr. Nuttakit Bunpong  
146212614044  นายณัฐวุฒิ ไสยรัตน์  Mr. Nattawoot Saiyarat  
156212614045  นายนรินทร์ ท้วมทองดี  Mr. Narin Thaumthongdee  
166212614046  นายนัฐธวัช ฉายา  Mr. Natthawat Chaya  
176212614047  นายบูรเชษฐ์ จำปั่น  Mr. Bulachet Jumpan  
186212614048  นายเปรมประชา ปาณะกุล  Mr. Prempracha Panakun  
196212614049  นายพงษ์ศักดิ์ คำจีน  Mr. Phongsak Khamjeen  
206212614050  นายพัฒนพงศ์ การอินทร์  Mr. Phatthanapong Kanin  
216212614051  นายวรวุฒิ วัฒนศิริ  Mr. Woravut Wattanasiri  
226212614052  นายวรัญชิต เป้าเพชร  Mr. Varunchit Paopech  
236212614053  นายวุฒิชัย ขวัญวศ์  Mr. Wuttichai Kwanwong  
246212614054  นายศุภกิจ อุ่นเมือง  Mr. Suphakit Aunmueang  
256212614055  นายสหรัฐ สุ่นสา  Mr. Saharat Soonsa  
266212614056  นายสุวัฒน์ แพงศรี  Mr. Suwat Phaengsri  
276212614059  นางสาวนภาพร ทวีหันต์  Miss Napaporn Taweehun