มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212244001  นางสาวกชกร เกษกลางดอน  Miss Kodchakorn Kesklangdon  
26212244002  นางสาวกรรณิกา มากพา  Miss Kannika Makpa  
36212244003  นางสาวกาญจนา กันน้อย  Miss Kanjana Kannoi  
46212244004  นางสาวกุลจิรา จิตรมั่น  Miss Kunjira Jitman  
56212244005  นางสาวจันทนา ชาติบุตร  Miss Jantana Chartboot  
66212244006  นางสาวจิรัชญา ถนัดค้า  Miss ่chiratchaya Thanadka  
76212244007  นางสาวฑนัญญา ทรัพย์สอาด  Miss Thananya Supsa-Ard  
86212244008  นางสาวณฐนน กลัดจำนงค์  Miss Natanon Kladjumnong  
96212244009  นางสาวทรรศนีย์ ใจรักษ์  Miss Tassanee Jairak  
106212244010  นางสาวนารถรนี สุบิน  Miss Natranee Subin  
116212244011  นางสาวเบญญาดา พุทธแผ้ว  Miss Benyada Phutthaphaeo  
126212244013  นางสาวพิชญาภรณ์ ม่วงเฟื่อง  Miss Phitchayaphon Muangfueang  
136212244014  นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวี  Miss Sirilak Saytongtawee  
146212244015  นางสาวสมวรรณ เข็มทอง  Miss Somwan Khemthong  
156212244016  นางสาวอฐิติยา ทองคำมูล  Miss Athitiya Thongkammoon  
166212244017  นางสาวอมรรัตน์ อุบลบาน  Miss Amonrat Ubonban  
176212244018  นายเจริญโชค ปะกะตัง  Mr. Jarernchok Pakathang  
186212244019  นายนเรศ เพชรคง  Mr. Naret Phetkhong  
196212244020  นายพงศธร ฤทธิยงค์  Mr. Pongsaton Rittiyong  
206212244021  นายภาคภูมิ คำดง  Mr. Phakphum Khamdong  
216212244022  นายภูมิพัชร บุญยะกา  Mr. Phumipat Boonyaka  
226212244023  นายวรายุทธ สังข์ทอง  Mr. Warayuht Sungthong  
236212244024  นายศาตนันทน์ เพชรชิต  Mr. Sattanan Phetchit  
246212244025  นายอาณัฐชัย เสาร์แก้วคำ  Mr. Anatchai Saokaewkham  
256212244026  นายปภาวิน อยู่คอน  Mr. Papawin Yookon