มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16215622001  นางสาวกมลพรรณ สุมพุ่ม  Miss Kamonphan Sumphum  
26215622002  นางสาวการเกด เพชรจ้อง  Miss Karaket Petjong  
36215622004  นางสาวณัฐ์นรี แก้วมี  Miss Natnari Kaeomee  
46215622005  นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณโชติ  Miss Natthawan Suwannachot  
56215622006  นางสาวดวงกมล แซ่โง้ว  Miss Doungkamol Saengow  
66215622008  นางสาวพิจิตรา เรียนหมี  Miss Phijittra Rianmi  
76215622009  นางสาวมนัชญา พัดโบก  Miss Manatchaya Phatbok  
86215622010  นางสาวยุวลักษณ์ แน่งแหยม  Miss Yuwaluck Nangyam  
96215622011  นางสาวรุจิรา ทาหอม  Miss Ruchira Thahom  
106215622012  นางสาวลลิดา บัวบุญ  Miss Lalida Buaboon  
116215622013  นางสาววนิดา ศรีท้วม  Miss Wanida Srithuam  
126215622015  นางสาววรารัตน์ เป้รอด  Miss Wararat Pearod  
136215622016  นางสาวสุธิดา วงค์ยิ้มใย  Miss Suthida Wongyimyai  
146215622018  นางสาวสุนิสา ทองคำ  Miss Sunisa Thongkam  
156215622020  นางสาวสุภาวรรณ แก้วอินทร์  Miss Supawan Kaewin  
166215622021  นางสาวเสาวลักษณ์ หอมหวาน  Miss Soavaluk Hormwan  
176215622022  นางสาวอรนาฏ คนกล้า  Miss Oranat Khonkla  
186215622024  นายกฤษณพล มณีกรด  Mr. Kritsanapon Maneekrod  
196215622025  นายกฤษณะ ทันลา  Mr. Kritsana Tanla  
206215622027  นายชัยกรณ์ ปัญจวรณ์  Mr. Chaiyakorn Panjaworn  
216215622028  นายฐากูร ชื่นโพธิ์ชัย  Mr. Thagool Chunphochai  
226215622029  นายณัฐกรณ์ นงนุช  Mr. Nattakron Nongnuch  
236215622030  นายทนงศักดิ์ ธัมโคตร์  Mr. Thanongsak Thammakhot  
246215622032  นายธนดล ใหม่ศรีทอง  Mr. Thanadol Maisrithong  
256215622036  นายปฏิวัติ ยอดบุษดี  Mr. Patiwat Yodbusdee  
266215622038  นายพิทักษ์พงษ์ แป้นเมือง  Mr. Phithakphong Paenmueang  
276215622042  นายสุรเดช รวมญาติ  Mr. Suradat Luamyad  
286215622043  นายอนุชาติ ศรีแก้ว  Mr. Anuchat Srikeaw  
296215622045  นางสาวชลาลัย มิไพทูลย์  Miss Chalalai Mipaithoon  
306215622047  นางสาวดวงฤทัย คงดี  Miss Duangrutai Kongdee  
316215622049  นางสาวนวลชนก เจริญวัน  Miss Nualchanok Charoenwan  
326215622050  นางสาวนวิชศิกาญจน์ สินทพ  Miss Nawichsikan Sinthop  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336215622054  นางสาวพรธิภา หลีน้อย  Miss Pornthipa Leenoi  
346215622055  นางสาวพิจิตรา บุญถ่วง  Miss Phichitar Bunthuang  
356215622058  นางสาววิภาพร กรึมสูงเนิน  Miss Wiphaphon Kruemsungnoen  
366215622059  นางสาวศิริบงกช บัณฑิต  Miss Siribongkot Bundit  
376215622060  นางสาวศิริวรรณ อุปวงษา  Miss Siriwan Upawongsa  
386215622061  นางสาวสุชีรา พันธุ์พรม  Miss Suchira Phanphom  
396215622062  นางสาวสุดารัตน์ สุราพา  Miss Sudarat Surapa  
406215622063  นางสาวสุภาวรัตน์ เสือเสน  Miss Suphawarat Sueasen  
416215622064  นางสาวโสรญา ยงท้วม  Miss Soraya Yongthuam  
426215622065  นางสาวอนินทิตา แสงเสรีธรรม  Miss Anintita Saengsareetham  
436215622075  นายธนัช บุญนุวงษ์  Mr. Thanat Boonnuwong  
446215622087  นายณัฐกิตติ์ ปิ่นม่วง  Mr. Natthakit Pinmoang