มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 23/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232419001  นางสาวกรองแก้ว อนงค์  Miss Krongkeaw Anong  
26232419002  นางสาวกุลนิษฐ์ ณ ระนอง  Miss Kunlanit Naranong  
36232419003  นางสาวชนิตา อินทร์ยัง  Miss Chanita Ainyang  
46232419004  นางสาวชุติมา จุมพล  Miss Chutima Jumphol  
56232419006  นางสาวธนัชญา ผิวชะอุ้ม  Miss Thanutchaya Phiwcha-Um  
66232419008  นางสาวธิดารัตน์ อาจอำนวย  Miss Tidarat Ardamnuay  
76232419010  นางสาวปารวี ปานทอง  Miss Parawee Panthong  
86232419011  นางสาวผกาแก้ว แก่นจันทร์  Miss Phakakaeo Kaenchan  
96232419012  นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เกษม  Miss Phattharawan Chankasem  
106232419014  นางสาววรรณนิภา ปานหนู  Miss Wonnipa Pannoo  
116232419015  นางสาววิชญาพร โอวกุล  Miss Witchayaporn Owakoon  
126232419016  นางสาวศิวะพร ล้อวิลัย  Miss Siwaporn Lorwilai  
136232419017  นางสาวสุขิตาภา คงบำรุง  Miss Sukitapa Kongbamrung  
146232419019  นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมทวีเจริญ  Miss Sudarat Aiomthaweechroen  
156232419020  นางสาวสุภาพร แขกใจเย็น  Miss Supaphon Kekchaiyen  
166232419021  นางสาวอนัญพร กลิ่นสังข์  Miss Ananyaporn Klinsang  
176232419022  นางสาวอารียา กลิ่นสังข์  Miss Areeya Klinsang  
186232419024  สิบโทคณสิษฐ์ ตรีเมืองซ้าย  Cpl. Kanasid Treemueangsai  
196232419025  นายจุมภฏ บุตรนุช  Mr. Jumphot Butnuch  
206232419028  นายปาณิสรา ปัญญาเจริญศรี  Mr. Panisara Punyajarernsri  
216232419029  นายพบธรรม คำอ่อนดี  Mr. Pobtham Kamondee  
226232419032  นายสรศักดิ์ วงษ์กิติ  Mr. Sorasak Wongkiti  
236232419034  นายอนุชาติ วาจาสัจกุล  Mr. Anuchat Wachasatchakun  
246232419035  นางสาวกัญญารัตน์ ออมพลศิริ  Miss Kanyarat Oomponsiri  
256232419036  นางสาววราพร ขจรศรี  Miss Waraporn Kajornsri  
266232419037  นางสาวปุญญาพัฒน์ อนันตพิตรบูล  Miss Punyapat Anantaphitphibun  
276232419038  นายวศวัสน์ สายด้วง  Mr. Wasawat Saiduang  
286232419039  นางสาวภริตพร ไขกระวิง  Miss Paritporn Khaikrawing  
296232419040  นางธัญวรัตม์ จันเทวี  Mrs. Thanwarat Chanthewee  
306232419041  นาสาววิลาวัณย์ สวัสดิ์นะที  Miss Wilawan Sawatnathee  
316232419042  นางสุภัค ชินคำ  Mrs. Suphak Chinchom