มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 23/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232426002  นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประทีป  Miss Tippawan Chanprateep  
26232426005  นางสาวสุพิณโญ บุญมี  Miss Suphinyo Boonmee  
36232426006  นายกฤตภาสชัย ก๋าเร็ว  Mr. Kittaphapchai Kareo  
46232426018  สิบโทพชรพล ประทุมเวียง  Cpl. Pacharaphon Pratoomviang  
56232426022  สิบเอกภาณุพงศ์ อุดรวงค์  Sgt. Panupong Udornwong  
66232426040  นางสาวณัฐนิชา ณ ระนอง  Miss Natnicha Na-Ranong  
76232426041  นางสาวพรทิพย์ เกลี้ยงมะ  Miss Pornthip Kliangma  
86232426042  นางสาวมนทิชา บัวคำ  Miss Monthicha Buakham  
96232426043  นางสาวอมลมณี คชนิล  Miss Amonmanee Khotchanin  
106232426045  สิบเอกจรูญ แป้นแก้ว  Sgt. Jaroon Pankaew  
116232426047  นายจีรภูมิ ภูมิผล  Mr. Jerapoom Pumipon  
126232426048  สิบโทชนะชัย มณีทรัพย์  Cpl. Chanachai Maneesap  
136232426050  สิบโทชูศักดิ์ สุดเงิน  Cpl. Chusak Sudngen  
146232426052  นายณัฐชานนท์ กาศสกุล  Mr. Natchanon Kassakul  
156232426054  สิบโทณัฐภัทร ศรีคล้าย  Cpl. Nattapat Sriklai  
166232426055  นายเดชชาติ โพธิ์ปาน  Mr. Detchat Phopan  
176232426056  สิบตรีธนกร ลูกศร  Pfc. Thanakorn Looksorn  
186232426057  สิบตรีธนภัทร วงษ์อ่อนสนิท  Pfc. Thanaphat Wongonsanit  
196232426058  สิบโทนฤเบศร์ แสงจันดา  Cpl. Naruebet Sangjanda  
206232426059  สิบโทน่านราชันย์ ชะวาเขต  Cpl. Nanrachan Chawakhet  
216232426060  สิบตรีประทีป จันทร์เนตร  Pfc. Prateep Junned  
226232426061  สิบโทพงศ์พัทธ์ แดงเรือง  Cpl. Phongphat Daengrueang  
236232426063  นายพรรษวุฒิ มั่นพรรษา  Mr. Pansawut Manpansa  
246232426064  สิบเอกพิเชษฐ์ แก้วมี  Sgt. Phichet Kaeomi  
256232426065  สิบตรีพิษณุ อุ่นชาวนา  Pfc. Phitsanu Aunchawna  
266232426066  สิบโทภัทรพงศ์ ศรียัง  Cpl. Phattarapong Sriyang  
276232426067  สิบตำรวจตรีภัทรพล กลิ่นเจาะ  Pol.L/C. Phattharapon Klinjor  
286232426069  นายมินธดา กลัดเฟื่อง  Mr. Minthada Klatfueang  
296232426070  สิบโทวีระพล ประทุมทอง  Cpl. Weraphon Prathumthong  
306232426071  นายศักดิ์สยาม สีทา  Mr. Saksayarm Srita  
316232426072  สิบโทศิวกร ศรทรง  Cpl. Siwakorn Sornsong  
326232426073  สิบโทสิทธิพงษ์ คงรอด  Cpl. Sittipong Kongrot  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 23/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336232426074  สิบโทอมรเทพ มุมวงค์  Cpl. Amorntep Mumwong  
346232426076  สิบโทสรวิศ สาดจุ้ย  Cpl. Sorawit Satchui  
356232426078  นายชาติชาย เม่นแตง  Mr. Chartchai Mentaeng  
366232426082  นางสาวประภาทิพย์ เนียมหอม  Miss Praphatip Niamhom  
376232426083  สิบตำรวจโทก่อเกียรติ กิติเงิน  Pol.Cpl. Korkeit Kitingen  
386232426084  นางสาววิชิตา เงินแจ้ง  Miss Wichita Ngeanjang  
396232426085  นายนิติรัฐ ตราชื่นต้อง  Mr. Nitirut Trachuentong  
406232426087  สิบตำรวจโทชัชพงศ์ ดงงาม  Pol.Cpl. Chatpong Dongngam