มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 23/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235250001  นายกฤษฎา มีเนียม  Mr. Kritsada Meeniam  
26235250002  นายกุลบุรุษ สวนเศรษฐ  Mr. Kunburus Sounses  
36235250003  จ่าโทณัฐพงศ์ เกี่ยวพันธุ์  PO2 Natthaphong Kiaophan  
46235250004  นายเดชาพล โลนุชิต  Mr. Dechaphon Lonuchit  
56235250005  นายธนพนธ์ ปัญญะ  Mr. Thanaphone Panya  
66235250006  จ่าอากาศตรีธีรภัทร ขานชัยภูมิ  LAC Thiraphat Khanchaipoom  
76235250007  นายธีระพล ปานโพธิ์  Mr. Teerapon Panpho  
86235250008  จ่าอากาศเอกนภพล สราญรมย์  Sgt. Napapon Saranrom  
96235250009  สิบโทพงษ์พัฒน์ บัวเกตุ  Cpl. Phongphat Buaket  
106235250010  นายภควัต ทองดี  Mr. Phakkhawat Thongdi  
116235250011  นายฤทธิพร เทพบุตร  Mr. Rittiporn Teppabut  
126235250012  สิบโทศศธร คงธรรมชาติ  Cpl. Sasathon Khongthammachat  
136235250013  จ่าอากาศโทษมากร กองนิล  Cpl. Samakorn Kongnin  
146235250014  นายสมชาย กลิ่นขำ  Mr. Somchai Klinkum  
156235250015  จ่าอากาศตรีอภิรักษ์ พิงตะคุ  LAC Apirak Pingtaku  
166235250016  นายอลงกรณ์ อิฐสุวรรณากุล  Mr. Alongkron Itsuwannakun  
176235250017  นายเสฎฐวุฒิ เข่งตุ่น  Mr. Settawut Khengtoon  
186235250018  สิบโทพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว  Cpl. Pongsak Saikaew  
196235250019  นายพุฒิพงศ์ โทนแจ้ง  Mr. Phuttpong Thonchaeng