มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/51 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16236116001  นางสาวพรนรินทร์ ทะสม  Miss Pohnnarin Tasom  
26236116002  นายธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์  Mr. Thananchai Vejchasetthanon  
36236116003  นางสาว พิรัชพร สูงปานเขา  Miss Phirachporn Sungpankhao  
46236116004  นางสาวสุทรากร พุฒวันเพ็ญ  Miss Sutrakhon Pudwanpen  
56236116005  นายพัชรพล ปุกฆะ  Mr. Phacharapon Pukkha  
66236116006  นางสาวปรัชญา ศิริ  Miss Pratchaya Siri  
76236116007  นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ  Miss Tidarat Boriraklerd  
86236116008  นางสาวน้ำฟ้า สิงห์เรือง  Miss Nampha Singrueng  
96236116009  นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี  Miss Yupared Nonsri  
106236116010  นายนฤดล วังธนู  Mr. Naruedol Wangthanu  
116236116011  นางสาววนิดา ใจมุข  Miss Wanida Jaimuk  
126236116013  นางสาวมาริษา บุญญานุรักษ์  Miss Marisa Boonyanurak  
136236116014  นางสาวอัจฉรา พรมใจ  Miss Adchara Phromjai  
146236116015  นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ  Mr. Supawat Chankham  
156236116016  นางสาวช่อทิพย์ ขำอ่อน  Miss Chorthip Kum-On  
166236116017  นายธัณนพชมฒ์ รินรา  Mr. Thannopchom Rinra  
176236116018  นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ  Miss Oranee Thainta  
186236116019  นายจักรกฤษณ์ เมืองใจ  Mr. Chakkrit Mueangjai  
196236116020  นางสาวโสรญา เตือนสติ  Miss Soraya Tueansati  
206236116021  นางสาวปทิตตา จิตพินิจยล  Miss Patitta Jitpinityon  
216236116022  นางสาวดวงกมล เขียวสี  Miss Duangkamol Kheawsee  
226236116023  นางสาวจิตรดา เสือเพ็ง  Miss Jitrada Suepeng  
236236116024  นางสาวกุลภัทรา รุ่งเจริญ  Miss Kullapatta Rungjareon  
246236116025  นายพชรพล วรินทร์เวช  Mr. Pocharapol Warinwech  
256236116026  นางสาวน้ำฝน จันทรา  Miss Namfon Jantra  
266236116027  นางสาว นันธิกา ยากูล  Miss Nanthika Yakul  
276236116028  นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์  Miss Taweetip Tabsuri  
286236116029  นางสาวสุภาภรณ์ ดอนไพรฮวบ  Miss Supaporn Donphaihuab  
296236116030  นางสาวกรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร  Miss Korakod Rungritpraphakorn  
306236116121  นายสราวุฒิ ด้วงรอด  Mr. Sarawut Daungrod