มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/52 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16236116031  นางสาวนฤมล เซี่ยงปู้  Miss Naroumon Sieng-Poo  
26236116032  นางสาวกนกวรรณ จำนวน  Miss Kanokwan Chamnuan  
36236116033  นายบรรณวิทย์ กึดก้อง  Mr. Bannawit Kudkong  
46236116034  นางสาวฐิติรัตน์ บุญเชิด  Miss Thitirat Bunchoet  
56236116035  นางสาวศิริวรรณ อินทสิน  Miss Siriwan Inthasin  
66236116036  นางสาวรัษศิษฏา เกลาพิมาย  Miss Ratsitta Klaophimai  
76236116037  นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์  Miss Chayakan Jumin  
86236116038  นางสาว สุธาทิพย์ ชูเตชะ  Miss Suthatip Chutecha  
96236116039  นางสาวยุวรี ยามา  Miss Yuwaree Yama  
106236116040  นางสาวนารินทร์ สกุณี  Miss Narin Sakunee  
116236116041  นางสาวทิมาพร พุ่มกลับ  Miss Thimaporn Phumklab  
126236116042  นางสาวจิตติพร ชัยชนะวงศา  Miss Jittiporn Chaichanawongsa  
136236116043  นางสาวสายพิณ แสงศิริ  Miss Saipin Saengsiri  
146236116044  นางสาวกชมล ธนะวงศ์  Miss Kodchamon Thanawong  
156236116045  นายธีรพงษ์ มั่นศรี  Mr. Theerapong Mansri  
166236116046  นายณรงค์ฤทธิ์ พฤกตาล  Mr. Narongrit Phurktan  
176236116047  นางสาวกนกกานต์ ชัยวิสุทธิ์  Miss Kanokkan Chaiwisut  
186236116048  นางสาวชนิสรา ศิริสาร  Miss Chanisara Sirisan  
196236116049  นางสาวกฤติกา แก้วประภา  Miss Kritika Kaewprapa  
206236116050  นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ  Mr. Eakarin Junkananukit  
216236116051  นายชนะสิทธิ์ มัธยา  Mr. Chanasit Mattaya  
226236116052  นายวรรณรัตน์ สิทธิเหรียญชัย  Mr. Wannarat Sitthirienchai  
236236116053  นายเอกราช จันชดา  Mr. Aekarach Janchada  
246236116054  นางสาวโสภนา พรมเมือง  Miss Sophana Prommuang  
256236116055  นายณัฐกิตติ์ บุญคง  Mr. Nattakit Boonkhong  
266236116056  นางเปมิกา จารีรัตน์  Mrs. Pemika Jharirat  
276236116057  นางสาววันสิริ เปลื้องผล  Miss Wansiri Plueangphon  
286236116058  นางสาวปิยนุช เจริญผล  Miss Piyanuch Charoenpol  
296236116059  นางสาวกนกอร บุญยัง  Miss Kanokon Boonyoung  
306236116060  นางสาวพิชชาภา เพชระบูรณิน  Miss Pitchapa Petcharaburanin