มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/53 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16236116062  นางสาวศิริชล บุตรศรี  Miss Sirichon Butsri  
26236116063  นางสาว จิราภรณ์ จันกัน  Miss Jiraporn Jankan  
36236116064  นางสาวกรทิพย์ อ่อนละมูล  Miss Kornthip Onlamoon  
46236116065  นางสาวภาวิณี สิมมา  Miss Pawinee Simma  
56236116066  นางสาวศกลวรรณ อยู่สอน  Miss Saklonwan Yooson  
66236116067  นางสาววิภาพร โตน้อย  Miss Wiphaphon Tonoi  
76236116068  นางสาวจิราพร วงษ์พา  Miss Jiraporn Wongpa  
86236116069  นางสาวสุชีรา จันทร์สุขวงค์  Miss Sucheera Jansukwong  
96236116070  นางสาวศิริพร หมื่นพรมแสน  Miss Siriporn Muenpromsan  
106236116071  ว่าที่ร้อยตรีมนูศักดิ์ จุนมุสิ  Acting Sub Lt. Manusak Chunmusi  
116236116072  นางสาวเพียรนภา จานแก้ว  Miss Piannapa Chankaew  
126236116074  นางสาวสุดธิดา ป้อมวงค์  Miss Sudtida Pomwong  
136236116075  นางสาวนิรชา แซ่หลิ่ม  Miss Niracha Saelim  
146236116076  นายไพโรจน์ ฉายทอง  Mr. Phairoj Chaythong  
156236116077  นายประเสริฐ ชัยฤทธิ์  Mr. Prasert Chaiyarit  
166236116078  นางสาวธัญชนก กิติ  Miss Tanchanok Kiti  
176236116079  นางสาวน้ำทิพย์ ไตรประวัติ  Miss Namthip Traiprawat  
186236116080  นางสาวจตุรพร เครือฟัก  Miss Jaturaporn Khreafak  
196236116081  นางสาววิภา ทองโตนด  Miss Wipa Thongtonod  
206236116082  นางสาวสดสี กล่ำทับ  Miss Sodsri Klamtab  
216236116083  นางสาวศิริกาญจน์ บรรเลง  Miss Sirikan Banlang  
226236116084  นายเฉลิมวิทย์ ทาไสย  Mr. Chalermwitt Tasai  
236236116085  นางสาวประวีณา แสงมิ่ง  Miss Pravena Saengming  
246236116086  นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงนวล  Miss Sutthiluk Sangnuan  
256236116087  นายกลวัชร พิมพ์ตา  Mr. Kollawat Pimta  
266236116088  นางสาววนิดา จำปาทอง  Miss Wanida Chumpathong  
276236116089  นางสาวจิรัชญา เวียงสาม  Miss Jiratchaya Wiangsam  
286236116090  นายสิทธิพล เขียวชะอุ่ม  Mr. Sittipon Khiawcha-Um  
296236116122  นายวิสุทธิ์ ชีพอุดม  Mr. Wisut Cheepudom