มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/54 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16236116092  นายสาโรช อ่วมแก้ว  Mr. Sarot Oumkaew  
26236116093  นางสาวกิติยาภรณ์ สุขคำมี  Miss Kitiyaporn Sukkumme  
36236116094  นายธณาวุฒิ อาริวงค์  Mr. Thanawoot Ariwong  
46236116095  นางสาวฐิติมา เอ้ยอ้าย  Miss Thitima Aeiai  
56236116096  นางสาวพิมพ์รตา ป้องไข  Miss Pimrata Pongkhai  
66236116097  นางสาวโชติรส ด้วงรักษา  Miss Chotirod Duangraksa  
76236116098  นางสาวชุลีพร สังข์คำ  Miss Chuleepon Sangkam  
86236116099  นายอภิรักษ์ พรมโสภา  Mr. Apiruk Promsopa  
96236116100  นางสาวสมศรี เสือทิม  Miss Somsri Sueatim  
106236116101  นางกาญจนา จูเปรมปรี  Mrs. Kanjana Juprempree  
116236116102  นางสาวณัฐนันท์ ทองหล้า  Miss Natthanan Thongla  
126236116103  นางสาวยุวดี ภักดีอาษา  Miss Yuwadee Phakdeearsa  
136236116104  นางสาวพัชรี แสงบุดดี  Miss Misspatcharee Sangbuddee  
146236116105  นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข  Miss Thannaphat Chonraksuk  
156236116106  นางสาวนุชนาฏ ชัยชนะ  Miss Nuchnad Chaichana  
166236116107  นายเจนสุวิทย์ อยู่ดี  Mr. Jansuwit Yudee  
176236116108  นางสาวชยาภรณ์ หมูถึง  Miss Chayaporn Moothueng  
186236116109  นางสาวอนันญา ศิริเมืองมูล  Miss Ananya Sirimuangmoon  
196236116110  นางสาวทิพวรรณ ฮองกุล  Miss Thippawan Hongkul  
206236116111  นางสาวกรรณิกา ตั่นปิน  Miss Gunniga Tunpin  
216236116112  นางสาวนิศาชล เบิกใจ  Miss Nisachon Berkjai  
226236116113  นางสาววิมลรัตน์ แก้วโพธิ์คา  Miss Wimonrat Kaewphoka  
236236116114  นางสาวมนชนก ดวงธรรม  Miss Monchanok Doungtham  
246236116115  นายธีรภัทร พุ่มพลอย  Mr. Teerapat Phumploy  
256236116116  นายชญานิน เลี่ยงอิ้ว  Mr. Chayanin Liang-Aiw  
266236116117  นายศรราม แหล่งเมือง  Mr. Sornram Langmaung  
276236116118  นางสาวศิรินภา จิตพิไล  Miss Sirinapa Jitpilai  
286236116119  นายวีรพงษ์ แซ่ภู่  Mr. Weerapong Saepoo  
296236116120  นางสาวสุภัสสรา เทียมแก้ว  Miss Supassara Thiamkaew  
306236116123  นางสาวธนาภรณ์ คันธนา  Miss Thanaphorn Khanthana