มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267605001  นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ  Miss Ragsita Deeam  
26267605010  นางสาววรวลัญช์ กรองทอง  Miss Worawarun Krongtong  
36267605011  นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ  Mr. Kampeewat Kamtakrue  
46267605012  นายณฐพัฒน์ มั่งชม  Mr. Nathapat Mungchom