มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267422013  นางสาวจีรภา มิ่งเชื้อ  Miss Jeerapa Mingchua  
26267422014  นางสาวชนัญฑิดา มูลชีพ  Miss Chananthida Mooncheep  
36267422015  นางสาวทาริตา แตงเส็ง  Miss Tarita Tangseng  
46267422016  นางสาวนภษร สร้อยยอดทอง  Miss Naphason Soiyodthong  
56267422017  นางสาวภัชญาภา คงขน  Miss Patchayapha Kongkon  
66267422018  นางสาวเมธินี อินทร์บัว  Miss Metinee Inbua  
76267422019  นางสาวยุวดี เคน้ำอ่าง  Miss Yuwadee Kenam-Ang  
86267422020  นางสาววันวิสา แช่มช้อย  Miss Wanwisa Chamchoy  
96267422021  นางสาววิจิตรา ยาวิเลิง  Miss Wichitar Yawiloeng  
106267422022  นางสาววิชุดา สร้อยสุด  Miss Vichuda Soisud  
116267422023  นางสาววิภาวดี สีตนไชย  Miss Wipawadee Seetonchai  
126267422024  นางอัจฉรา ฉัตรแก้ว  Mrs Atchara Chatkaew  
136267422025  นายกริช เกียรติญาณ  Mr. Klit Kiattiyan  
146267422026  สิบโทกฤษณ์วริศ ชะนิดไทย  Cpl. Kritwarit Chanidthai  
156267422027  นายกุลชาติ บุญกลั่นสอน  Mr. Kullachart Bunklanson  
166267422028  นายธวัช วราสุนันท์  Mr. Tawat Varasunant  
176267422029  นายนนทชัย เพ็งจันทร์  Mr. Nontachai Pengchan  
186267422030  ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ สุขเกษม  Acting Sub Lt. Rangson Sukkasem  
196267422031  นายฤทธิชัย ขุนโยธา  Mr. Ritthichai Khunyothha  
206267422034  นางสาวจิราภรณ์ สีไพร  Miss Jiraporn Seepai  
216267422035  นางสาวชญานิศก์ เปลี่ยนดี  Miss Chayanit Pliandee  
226267422036  นางสาวธิชาภรณ์ กำนันตน  Miss Tichaporn Komnanton  
236267422037  ร้อยโทจักรินทร์ ภูเขียว  Lt. Jakkarin Phookiaw  
246267422039  นายดนัย ผ่องแผ้ว  Mr. Danai Pongpaeo  
256267422041  นายธันวากรณ์ รองมี  Mr. Thanwakorn Rongmi  
266267422042  นายพงพิทักษ์ กล้าวาจา  Mr. Pongpitak Glawacha