มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712213003
นางสาวขนิษฐา พลธีระ

5712213004
นางสาวจารุวรรณ ลิปุก

5712213032
นางสาวสุชาวดี วงษ์คำจันทร์