มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712212010
นางสาวปริชาติ เทวิละ

5712212015
นางสาวศิรินันท์ คนหาญ

5712212017
นางสาวอโณทัย การะเกตุ