มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712231008
นางสาวภัทรสุดา รุ่งธิติธรรม

5712231012
นายจักรกริช เทพณรงค์

5712231017
นายณัฐพงศ์ ตุงคะศิริ

5712231027
นายภูมิศักดิ์ สว่างแจ้ง

5712231029
นายวัชระพงษ์ เป็นพุ่ม