มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712231038
นางสาวณัฏฐธิดา แอบยิ้ม

5712231045
นายกิตติกร สุขชัย

5712231053
นายณรงค์ฤทธิ์ สุริยา

5712231059
นายพรหมมินท์ โลมปลา

5712231062
นายวัชระ รุ่งเรือง

5712231065
นายสุภฤกษ์ คำแสง

5712231067
นายธีรพัฒน์ คุ้มคง