มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712201004
นางสาวธนัญญา ธัญญารักษ์

5712201018
นายชาญณรงค์ ราหุล

5712201020
นายมาวิน น้อยคง

5712201023
นายวิทยา มีแสงสิน

5712201025
นายศิรภูมิ ยะสุกิม