มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712215008
นายชาญวิทย์ เหมืองทอง

5712215011
นายภัคธร อินต๊ะ

5712215012
นายวงศธร ผงคำมี

5712215013
นายวัชรพล ฆ้องดังไกล

5712215017
นายอภิมันยุ์ ช่างม่วง

5712215020
นายอัฐษกรณ์ ดอกตุ้ย