มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712419005
นางสาวชนาภา อุปถัมภ์

5712419013
นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเถื่อน

5712419027
นางสาววชิรญาณ์ ด่างแก้ว

5712419041
นางสาวอัมพวรรณ หาญวันนา

5712419044
นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิช

5712419048
นายธนากร สงวนสิทธิกุล

5712419049
นายธีระ หงษ์ทอง