มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712419057
นางสาวกชกร เจริญสิทธิกุล

5712419059
นางสาวขวัญจิรา สาดี

5712419064
นางสาวชนาลินธร ขำชุ่ม

5712419087
นางสาวรัฐนันท์ ศรีคล้าย

5712419091
นางสาววิมลรัตน์ เพ็ชพริก

5712419106
นายพีระพงษ์ รวบรัด

5712419109
นายอธิวุฒิ บุญโต