มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712417008
นางสาวธารารัตน์ จันทร์รักษ์

5712417011
นางสาวนฤมล พรมศิริ

5712417013
นางสาวน้ำตาล แพงสี

5712417020
นางสาววราภรณ์ วงษ์โต

5712417028
นางสาวสุภัคขจี พู่ตระกูล

5712417037
นายทาเกชิ โอโนเดร่า

5712417040
นายปิยวัฒน์ จานตาดี

5712417046
นายสุพจน์ จันทร์ประเทือง

5712417047
นายอภิธาน ธาราแสวง