มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712407065
นางสาวชลาลัย ไชยประพันธ์

5712407069
นางสาวทิพวรรณ บำรุงไทย

5712407071
นางสาวนริศรา นาหุ่น

5712407075
นางสาวภัทชพร ศรีสุวรรณ

5712407094
นายฉัตรชัย จันทร์ดี

5712407099
นายธนโชติ พรมดวง

5712407100
นายประสิทธิ์ ชัยประสิทธิ์ผล