มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712416008
นางสาวชิดชนก กมลสินธุ์

5712416016
นางสาวปภาวดี สุขจิตร

5712416019
นางสาวปิยธิดา เทียมผล

5712416043
นางสาวศิรินันท์ คำอัด