มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712415008
นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะ

5712415017
นางสาวนิชาภา เมืองจันทร์

5712415023
นางสาวรุ่งตะวัน ตรีพรต

5712415026
นางสาววรรณนภา รื่นชด

5712415032
นายวีรพล พุกละออ