มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712245007
นางสาวทรรสิกา ศรีโสภา

5712245016
นางสาวมโนชา สุขน่วม

5712245024
นางสาวสุพรรณี จิตรบรรจง

5712245043
นายภควัต ลาวัณยกุล