มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712244001
นางสาวกนกกร ศรีสมบัติ

5712244012
นางสาวอนัญญา กลีบลำดวน

5712244015
นายกฤษฎา เดื่อคำ

5712244018
นายก้องเกียรติ อินทร์สุข

5712244020
นายกิตติศักดิ์ หลักแหล่ง

5712244036
นายปนพณ ใจชื่น

5712244047
นายศิวกร ทองคำ

5712244050
นายสุวรรณโณ เมฆาลัย

5712244052
นายอภิวุฒิ ชาภูวงค์