มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712412005
นางสาวณัฐรุจา บุญเนตร

5712412018
นางสาวรมิตา แสนใจวุฒิ

5712412019
นางสาววนัชพร ยิ้มสบาย

5712412036
นายวรัญชิต คำบุ

5712412040
นายสมเกียรติ ภู่พัด

5712412041
นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพริน

5712412042
นายอานุภาพ อินทร์เกลี่ย