มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712412044
นางสาวกาญจนา ยอดสละ

5712412046
นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์

5712412049
นางสาวชัชฎาภรณ์ ดารากุล

5712412052
นางสาวธันยากร โทจำปา

5712412054
นางสาวเบญจมาภรณ์ กันตง

5712412056
นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจ

5712412060
นางสาววิภานันท์ เต็มเปี่ยม

5712412074
นายบรรยงค์ โพธิสุวรรณ

5712412075
นายปฐมพร พวงดอกไม้

5712412081
นายวิชานนท์ เปรมใจ

5712412084
นายเอกราช พิมเสนา