มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712412085
นางสาวกนกวรรณ อินทรขันตี

5712412088
นางสาวเจนจิรา พรหมรักษา

5712412089
นางสาวชนินาถ เรืองชัย

5712412091
นางสาวนวรัตน์ แสงนอก

5712412093
นางสาวปวีณา วันเพ็ง

5712412098
นางสาวรัชนก ชนะภัย

5712412101
นางสาววิภาลัย ใจดวง

5712412103
นางสาวศิริวิมล อริยะวงศ์

5712412106
นางสาวอธิติยา ทองอุไร

5712412108
นางสาวอัญชลี แก้วงาม

5712412109
นายกฤษณะ ชูโอชา

5712412110
นายจักรกฤษณ์ คำพุทธ

5712412126
นายคฑาวุธ มูลดี