มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712603003
นางสาวพิชชาภัทร์ ปานอ่อง

5712603020
นางสาวพิชญานิน ศรีมงคล

5712603023
นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์ลี

5712603046
นายธนวัช สิทธิมณี

5712603060
นายสิทธิชัย สกุลจันทร์