มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712603064
นางสาวกุลนิดา เลิศประเสริฐ

5712603076
นางสาวบุษราคัม วงคะสุ่ม

5712603080
นางสาวพิมพ์วิภา คำจริง

5712603114
นายอดิศักดิ์ ไวพนิชการ