มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712606001
นางสาวกนกภรณ์ พัดขำ

5712606020
นางสาวปัทมวรรณ บุญญาวงศ์

5712606029
นางสาวลลิตา สวัสดิ์ปรีชา

5712606033
นางสาววีนัส มั่งขันหมาก

5712606041
นางสาวสุนันทา แสนเตปิน

5712606047
นายจักรพันธ์ เพชรสารพรม

5712606058
นายมาริษ จันทร์เทศ

5712606060
นายวุฒิชัย ทองประสาน