มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712602002
นางสาวกมลชนก น้อยดิษฐ์

5712602010
นางสาวชฎาภรณ์ บัวชุม

5712602025
นางสาวมยุรี นาคจันทร์

5712602037
นางสาวสุนันทา เขียวน้อย

5712602045
นายเงินตรา ด้วงมูล