มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712602098
นางสาวสุฑารัตน์ สมทะนะ

5712602099
นางสาวสุณิสา เรืองศรี

5712602100
นางสาวสุธาวัลย์ คำใส

5712602102
นางสาวสุนทรี จันทร์ศรี

5712602109
นางสาวอุไรวรรณ ผาสุข

5712602121
นายพงศกร กุลแก้ว

5712602129
นายสุรสิทธิ์ ศรีเมือง