มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712403065
นางสาวจิรนันท์ การินธิ

5712403076
นางสาวพลอยสุดา เวชประสิทธิ์

5712403098
นายณัฐพงษ์ กลิ่นชาติ

5712403099
นายณัฐวุฒิ คุ้มครอง