มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712404021
นางสาวพรนภา ใจตรงดี

5712404041
นางสาวอภิชญานันท์ แก้วพร

5712404052
นายธนโชติ ต่อยนึ่ง

5712404055
นายคมสัน พุ่มพิบูลย์

5712404056
นายพันธกานต์ ยังวัล