มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712405032
นางสาวสุนิสา สุขดี

5712405042
นายชูศักดิ์ สุดเงิน

5712405044
นายณัฐพล สีขาว

5712405059
นายอนุสรณ์ แย้มสมพร